Om oss

Thomas Morkvist 

Jag började arbeta med foto, men idag arbetar jag i huvudsak med keramik och ljud. Just nu kombinerar jag dock foto, film, ljud, glas och keramik.


Jag älskar att göra saker av spännande material som hamnar i min närhet!

Experiment är min väg.


Har presenterats på Bohussalongen vid två tillfällen för att sedan hålla skapandet för mig själv.


Under de senaste åren har jag deltagit i Gelvatres utställningar, genomfört tre performance-akter, deltagit i Trollhättans öppna salong samt Vänersborgs vårsalong.


Det finns för många idéer och alldeles för lite tid.




thomas@gelvatre.se


Eva Nordström

Brinner för att arbeta och uttrycka mig kreativt.

Arbetar i de flesta tekniker.


Tidigare mest måleri i olja/acryl. Men på senare år mest blandteknik och då i form av  bilder men också skulptur och objekt.


Är utbildad på Kyrkerud i Värmland, Gerlesborgsskolan Bohuslän samt Göteborgs Universitet, fil kand i Konst o Bildvetenskap.

Är medlem i KKV Bohuslän sedan tidigt 2000-tal.





eva@gelvatre.se 

Steve Larsson

"Förkärleken till den experimentella still-och rörliga bilden finns där. Merparten arrangerande fotografier med främst människan som objekt.

 

Field recordings och ett strävande att hitta ljud-landskap som under en kommande inkubationstid måste till en elektronisk injektion (vad annars?).

 

En längtan finns där, att få börja med installationer igen. Precis som för 20 år sedan då den egna konsten började med den första foto / installations-utställningen. Den gången tillsammans med Thomas Morkvist.





steve@gelvatre.se

Eva Nordström

Passionate about working and expressing myself creatively.

Works in most techniques.


Previously, most paintings in oil / acrylic. But in recent years, most among techniques, in the form of photographs, but also sculpture and objects.


Educated at Kyrkerud in Värmland, Gerlesborgsskolan Bohuslän and Göteborg University, BA in Art o Image Science.

Is a member of the KKV Bohuslän since the early 2000s.




eva@gelvatre.se 

Steve Larsson

"The predilection for the experimental still and moving image is there. Most arranging photographs with mainly humans as objects.

 

Field recordings and a striving to find audio landscape that during an upcoming incubation time must be to an electronic injection (what else?).

 

A longing is there, to get start with the installation again. Just like 20 years ago when my own art began with the first photo / installation exhibition. That time together with Thomas Morkvist.




steve@gelvatre.se

Thomas Morkvist 

I started working with photography, but today I work mainly with ceramics and sound. Right now I combine however, photography, film, audio, ceramics and glass-casting.


I love to make things of exciting material that ends up in my neighborhood!

Experiment is my way.


I was presented at Bohussalongen on two occasions and then kept the creating for myself.


The last three years I have participated in Gelvatres exhibitions, Trollhättans Konsthall and Vänersborgs Konsthall. I have also conducted three performance acts.


There are many ideas and too little time.




thomas@gelvatre.se


Copyright © All Rights Reserved